Timoty logo
Timoty
Slovensko
Přihlásit se

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť Timoty s.r.o., IČO 180 45 782, so sídlom Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 180 00, sme zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 380666 a prevádzkujeme aplikáciu Timoty (ďalej „služba“ alebo „Timoty“ ).

Na poskytovanie našich služieb, prevádzku webových stránok a aplikácie spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

1. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade dopytu

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite prostredníctvom dopytového formulára alebo iného využitého nástroja. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej dohody odovzdáte.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom produktov a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a plnení zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 mesiacov od našej poslednej komunikácie, pokiaľ nie je ďalší dôvod na ich uchovanie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu a využitia našich služieb

Pokiaľ našu službu budete využívať, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte pri registrácii a platbe. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa/sídlo a údaje o nákupe služby a ďalej užívateľské údaje (k tomu viac nižšie).

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – poskytli vám službu, prípadne s vami cez kontaktné údaje komunikovali v prípade potreby (zákaznícka starostlivosť, reklamácia a pod.).

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia služby.

C. Newslettery a využitie telefónneho čísla

Pokiaľ sa zapíšete do newslettera alebo ste zákazník a nezakázali ste nám to pri aktivácii služby, použijeme vašu e-mailovú adresu pre zasielanie našich noviniek alebo pre zisťovanie spokojnosti s našimi službami. Na také účely môžeme využiť aj vaše telefónne číslo, ak ste nám ho zadali.

Na základe akého právneho dôvodu?

V prípade zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, že ste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to nezakázali.

Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky po udelení súhlasu alebo od posledného využitia služby. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@timoty.io

2. Analytika a rozvoj našich služieb

Aby sme mohli našu službu rozvíjať, pochopiť potreby trhu aj vás, našich užívateľov, spracovávame aj niektoré údaje na tieto analytické a rozvojové účely.

Sú to najmä údaje o segmente služieb, v rámci ktorého účet používate, počet a typ pripojených účtov, početnosť využitia služby, počet a typ odborov podnikania, počet prác a ich stavy, počet užívateľov a ich stavy, počet klientov a ich stavy, počet lokácií a miest, počet pracovných formulárov.

Takéto spracovanie nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem. Proti takémuto spracovaniu môžete podať tzv. námietku.

Dáta priebežne vyhodnocujeme a na ich základe optimalizujeme naše služby.

3. Užívateľský účet

Naša aplikácia v sebe zahŕňa aj založenie vášho užívateľského účtu. Niektoré údaje a ich spracovanie je nevyhnutné (údaje pre zriadenie účtu alebo priradenie účtu), iné spracovanie je úplne na vás (najmä údaje vyplnené v profile).

Pre zriadenie účtu vždy spracovávame osobné údaje, ktoré nám vyplníte v registračnom formulári – meno, priezvisko, e-mailovú adresu, heslo a zaradenie účtu. Pokiaľ si vyberiete prihlásenie cez inú platformu (napríklad Facebook, Apple ID alebo Gmail), prosíme, majte na pamäti, že osobné údaje spracováva v príslušnom rozsahu aj poskytovateľ danej platformy v súlade s ich obchodnými podmienkami a zásadami spracovania osobných údajov.

V prípade údajov na zriadenie účtu ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a plnení zmluvy.

Ostatné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, teda podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je úplne na vás, je dobrovoľný.

Osobné údaje budeme spracovávať pre vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb počas vášho využívania účtu.

Účet vám deaktivujeme a údaje zmažeme, pokiaľ účet nepoužijete dlhšie ako 5 rokov. Účet tiež môžete sami kedykoľvek zrušiť. V takom prípade vaše dáta budeme držať po dobu 1 roka v našich zálohách, keby ste si to s nami náhodou rozmysleli. Potom dáta nenávratne zmažeme.

4. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktorí sa k dátam dostanú pretože nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb
  • poskytovateľ služby pre zákaznícku starostlivosť
  • poskytovateľ služby na detekciu chýb
  • poskytovateľ nástrojov pre registráciu
  • poskytovateľ e-mailingovej služby
  • účtovná a daňová agentúra
  • dodávateľ fyzických a virtuálnych serverov
  • poskytovatelia marketingových a IT služieb

5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte na nás na e-mailovej adrese gdpr@timoty.io

V našej spoločnosti nie je menovaný poverenec pre oblasť spracovania osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Osobné údaje spracovávame na území Európskej únie.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

crossmenu