Timoty logo
Timoty
Slovensko
Přihlásit se

Podmienky používania služby Timoty

Sme spoločnosť Timoty s.r.o., IČO 180 45 782, so sídlom Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 180 00, sme zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 380666 a prevádzkujeme aplikáciu Timoty (ďalej „služba“ alebo „Timoty“ ).

Službu poskytujeme pomocou webového rozhrania dostupného na https://go.timoty.io a našej aplikácie. Naša služba je určená pre podnikateľov.

Na základe vašej registrácie do Timoty medzi sebou uzatvárame zmluvu o poskytovaní služieb, jej súčasťou sú aj tieto podmienky. Pokiaľ si spolu dohodneme niečo odlišné od týchto podmienok, bude mať naša dohoda prednosť.

1. Aktivácia služby

 1. Našu službu poskytujeme podnikateľom. Pokiaľ chcete využívať službu ako fyzická osoba, súhlasom s týmito podmienkami potvrdzujete, že ju budete využívať v súlade s jej zamýšľaným účelom – pre vaše obchodné, podnikateľské účely – teda nie ako spotrebiteľ.
 2. Službu vám poskytneme na základe vami vykonanej registrácie, teda vytvorenia účtu.
 3. V momente aktivácie služby je medzi nami uzavretá zmluva. Vyhradzujeme si ale právo odmietnuť alebo zrušiť vašu registráciu, najmä z dôvodu nesplnenia registračných podmienok alebo pre porušenie týchto obchodných podmienok alebo právnych predpisov.
 4. Pri registrácii do účtu musíte uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri akejkoľvek ich zmene ich aktualizovať. Vami uvedené údaje považujeme za správne.
 5. Pokiaľ dôjde k vzniku pochybností o tom, kto je zmluvnou stranou (objednávateľom), a teda či sú dáta do Timoty vložené, má sa za zmluvnú stranu podnikateľ, z ktorého platobného účtu bola služba uhradená.

2. Rozsah používania Timoty

 1. V našej aplikácii si môžete založiť účet pre spoločnosť alebo si môžete založiť užívateľský účet, ktorý môžete k spoločnostiam priraďovať.
 2. Službu a jej funkcionality môžeme bez predchádzajúceho upozornenia, najmä s ohľadom na rozvoj služieb, upravovať a meniť. Pokiaľ niektoré funkcie v budúcnosti novo spoplatníme (alebo zmeníme ich cenu), budeme vás o tom informovať. Pokiaľ nebudete s výškou ceny súhlasiť, máte právo službu vypovedať.
 3. Pre používanie Timoty vám udeľujeme nevýhradné licenčné oprávnenie na používanie, ale len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre vaše používanie služby v súlade so zmluvou a obchodnými podmienkami. Oprávnenie je na obdobie, po ktoré máte službu zaplatenú.

3. Zakázané použitie Timoty

 1. Timoty nemôžete využívať na iné účely, než ktoré sme stanovili, najmä nie na protiprávne alebo konkurenčné účely. Pokiaľ budete Timoty využívať na získanie konkurenčnej výhody (napríklad využijete jedinečné princípy, na ktorých je aplikácia Timoty postavená), budete porušovať naše autorské práva a tieto podmienky, tiež môže ísť o nekalú súťaž.
 2. Pokiaľ vám k tomu nedáme písomný pokyn, okrem využívania podstaty služby nesmiete k Timoty pristupovať žiadnymi automatickými nástrojmi (napr. používať botov, softvéry a iné podobné nástroje na tento účel smerujúce). Zakázané je tiež akokoľvek zasahovať do bežnej prevádzky služby, a to vr. akýchkoľvek útokov, zmien TCP/IP protokolov alebo úmyselných prenosov nadmerného objemu dát, ktoré môžu nadmerne zaťažiť infraštruktúru našej služby.
 3. Zakazujeme šírenie akýchkoľvek vírusov alebo vyvíjanie inej protiprávnej činnosti.
 4. Tiež zakazujeme vykonávanie penetračných testov alebo analýz zraniteľnosti softvérových alebo iných našich služieb. Zakazujeme správanie, ktoré ohrozuje alebo obmedzuje alebo má iný negatívny vplyv na stabilitu a dostupnosť našej služby.
 5. Pokiaľ nám počas využívania našej služby poskytujete akýkoľvek obsah (napr. osobné údaje, informácie o zákazkách), máme za to, že máte právo akýkoľvek takýto obsah nahrať a máte vyriešené všetky práva tretích osôb. Pokiaľ nám týmto vaším konaním vznikne škoda, môžeme ju po vás chcieť uhradiť.
 6. Na naše webové stránky, aplikáciu, grafiku či ďalší obsah sa vzťahujú autorské práva. Ich porušenie monitorujeme a právne riešime.

4. Platobné podmienky

 1. Cena za poskytovanie služby sa riadi platným cenníkom.
 2. Aktuálny cenník je dostupný na webových stránkach www.timoty.sk/cena. Záväzná je jeho aktuálna podoba v momente aktivácie služby, prípadne v momente predĺženia poskytovania služieb.
 3. Cenu ide uhradiť bezhotovostne kartou online alebo prevodom.
 4. Pri realizácii platby postupujte podľa prípadných uvedených inštrukcií pri jednotlivých spôsoboch platieb.
 5. Cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš účet. Dovtedy vám nemusíme využívanie služby umožniť.
 6. Pre každú platbu vám vystavíme daňový doklad, ktorý bude spĺňať požiadavky daňových a účtovných predpisov. Daňový doklad vám pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri svojej registrácii, prípadne ju máte uvedenú vo svojom účte.
 7. Sme platcami DPH

5. Ukončenie služby

 1. Využívanie Timoty môžete do budúcna kedykoľvek ukončiť, stačí sa nám ozvať na e-mail: info@timoty.io alebo uzavrieť účet v užívateľskom rozhraní. V prípade ukončenia predplatenej služby ale nemáte nárok na vrátenie už zaplatenej ceny ani jej časti.
 2. Pokiaľ budete v omeškaní s úhradou platby, ktorá bude dlhšia ako 1 mesiac, môžeme vám službu (a užívateľský účet) obmedziť alebo zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Službu môžeme obmedziť alebo zrušiť (odstúpením od zmluvy) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny, ak:
  • ju využívate na protiprávne účely alebo spôsobom proti dobrým mravom,
  • jej používaním porušujete práva tretích osôb,
  • podstatným spôsobom alebo opakovane porušujete naše zmluvné podmienky,
  • porušujete právne predpisy,
  • neoprávnene využijete znalosť o myšlienkach a princípoch, konfigurácii alebo použitých metódach, na ktorých je aplikácia Timoty založená.
  • Obmedzenie alebo odstúpenie môžeme vykonať ihneď, bez predchádzajúceho upozornenia. Odstúpenie nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť cenu za službu, ktorú sme vám sčasti alebo úplne poskytli. Odstúpenie tiež nemá vplyv na vašu zodpovednosť za škodu, vrátane nemajetkovej ujmy.
 4. Poskytovanie služby máme právo zo závažných dôvodov ukončiť, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení, ktoré vám zobrazíme v užívateľskom rozhraní alebo vám toto upozornenie zašleme e-mailom. Takáto situácia môže nastať napríklad v prípade ukončenia prevádzky našej služby.
 5. Po ukončení poskytovania služby všetok váš nahraný obsah ponecháme v zálohe po dobu 6 mesiacov. Na toto však nie je právny nárok. Pokiaľ sa pre návrat do služby nerozhodnete, obsah potom odstránime, pokiaľ sa nedohovoríme na inom postupe.

6. Náhrada škody

 1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že je vašou zodpovednosťou a teda že nezodpovedáme najmä za to, že:
  • ste nemali právo do služby nahrať príslušný obsah (a to najmä z hľadiska ochrany osobných údajov, vlastníckeho práva, autorského práva, nekalej súťaže, apod.);
  • nahratý obsah zasahuje do práv tretích osôb;
  • nahraný obsah a práca s ním je v rozpore s právnymi predpismi či dobrými mravmi.
 2. Náš web, aplikácia, služba a teda aj klientsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb alebo v prípade výpadku služieb tretích strán alebo iných udalostí, ktoré môžu byť aj na našej strane. V prípade týchto odstávok nezodpovedáme za prípadné škody. Vždy ich však obratom riešime. Pokiaľ by sme sami spôsobili výpadok služby po dobu dlhšiu ako 72 hodín, poskytneme vám primeranú zľavu. Popri tejto zľave ale žiadne ďalšie odškodnenie platiť nebudeme.
 3. O plánovaných väčších odstávkach vás budeme informovať v užívateľskom účte.
 4. Fungovanie našej služby závisí aj od správneho fungovania služieb a zariadení tretích strán. Toto nemôžeme ovplyvniť a preto, pokiaľ vďaka tretím stranám nebude riadne fungovať naša služba, nenesieme za toto zodpovednosť.
 5. Myslite tiež na to, že v prípade, že obsah vášho účtu sprístupníte tretím osobám, môže dôjsť k použitiu tohto obsahu tretími stranami. Ani za toto nemôžeme niesť zodpovednosť. Držte svoje dáta v bezpečí.
 6. Dáta a obsah zálohujeme. Napriek tomu si zálohujte dáta aj na vlastnom úložisku. Pokiaľ vás o to požiadame, odovzdajte nám zálohu či prístupy, aby sme mohli v prípade nutnosti vaše dáta obnoviť.
 7. Pokiaľ nám bude vaším porušením týchto podmienok spôsobená škoda, zaväzujete sa k spolupráci na znížení tejto škody a ďalej k odškodneniu, a to vrátane nemajetkovej ujmy.

7. Zodpovednosť za vady

 1. Pokiaľ máte za to, že služba, za ktoré ste nám zaplatili, má vadu (rozsahom alebo kvalitou nezodpovedá dohodnutým podmienkam), môžete uplatniť reklamáciu v súlade so zákonom. Pokiaľ je vada odstrániteľná, môžete sa domáhať nápravy alebo primeranej zľavy. Pokiaľ vadu odstrániť nejde, môžete chcieť primeranú zľavu.
 2. Reklamáciu uplatnite na e-mail: reklamace@timoty.io
 3. K reklamácii, prosíme, uveďte popis závady, akého účtu sa závada týka a ako si prajete reklamáciu vybaviť. Pozrieme sa na to.
 4. Pokiaľ nám nahlásite výpadky služby, máte pri ich riešení povinnosť s nami komunikovať, reagovať na naše správy a otázky, poskytnúť nám informácie a prístupy, ktoré potrebujeme na vyriešenie problému, bezodkladne, najneskôr do 2 dní.
 5. Vezmite na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za problémy so službou, ktoré sú na vašej strane. Tam patrí nesprávny zásah vás alebo vami poverených osôb, služieb tretích strán, napadnutie servera, hostingu, výpadky internetu, nefunkčné technické vybavenie, nefunkčný operačný systém či program a pod.

8. Záverom

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vami budeme elektronicky taktiež komunikovať. Preto pokiaľ bude právny poriadok vyžadovať niektoré právne konanie písomne, budeme za písomnú formu považovať aj komunikáciu e-mailom alebo prostredníctvom Timoty rozhrania. Doručenie nastane okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú e-mailovú adresu adresáta alebo zobrazením správy v rozhraní. Vaša oficiálna e-mailová adresa je tá, ktorá je uvedená vo vašom užívateľskom profile.
 2. Na poskytnutie služby potrebujeme spracovávať vaše osobné údaje. V rámci poskytnutia našich služieb budeme tiež spracovávať osobné údaje, ktorých ste tzv. správcami. Súčasťou týchto podmienok je teda aj spracovateľská zmluva v prílohe.
 3. Rozhranie a službu môžeme kedykoľvek upravovať, a to bez predchádzajúceho upozornenia, a to aj v prípade, keď medzi nami existuje zmluvný vzťah. Pokiaľ taká zmena zahŕňa aj zmenu riešenia na vašej strane, je pre správnu funkčnosť potrebné, aby ste takú zmenu aplikovali. Pokiaľ zmenu neaplikujete, nenesieme zodpovednosť za správne funkcie našich služieb. Pokiaľ by sa mala zmena dotknúť aj týchto podmienok, uplatní sa bod nižšie.
 4. Tieto podmienky môžeme v nevyhnutnom rozsahu meniť, a to hlavne kvôli zmene zákonov alebo funkcií Timoty. O väčších zmenách vás budeme informovať e-mailom, a to aspoň jeden mesiac pred zamýšľanou účinnosťou zmeny. Nesúhlas so zmenou môžete vyjadriť po prihlásení do rozhrania Timoty, kde budete na zmenu upozornení. Pokiaľ do jedného mesiaca od oznámenia nevyjadríte nesúhlas, bude v používaní Timoty za nových podmienok pokračované. Pokiaľ dáte najavo svoj nesúhlas, po uplynutí predplatenej služby bude náš zmluvný vzťah ukončený. Vyjadrenie nesúhlasu nemá vplyv na splnenie predchádzajúcich nesplnených záväzkov.
 5. Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 6. Ustanovenia § 2389a až § 2389u Občianskeho zákonníka nepoužijeme.
 7. Jazykom komunikácie je český, prípadne anglický jazyk.
 8. Nemôžete žiadne práva a nároky voči nám bez nášho súhlasu postúpiť na tretiu stranu.
 9. Pre prípadné spory sú príslušné české súdy podľa sídla poskytovateľa služby Timoty.

Príloha:

Spracovateľská zmluva

 1. Timoty môže pre klienta spracovávať osobné údaje, ktoré sú umiestnené v Timoty alebo ku ktorým má Timoty prístup z dôvodu vývoja/zdokonaľovania/údržby služby pre klienta. Sú to najčastejšie zamestnanecké / zákaznícke / dodávateľské údaje ako meno, priezvisko, fotografie, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), dochádzka, spokojnosť s kvalitou služieb, či ďalšie údaje, ktoré používatelia do Timoty nahrajú.
 2. Timoty osobné údaje spracuje iba za účelom poskytovania svojej služby, pokiaľ sa nedohovoríme individuálne inak. Údaje bude Timoty pre klienta spracovávať počas poskytovania svojich služieb, v ktorých sú dáta umiestnené. Dáta sú v správe klienta a Timoty s nimi pracuje na základe jeho pokynov, prípadne na základe pokynov orgánov verejnej moci (na základe právnych predpisov).
 3. Timoty prijalo maximálne možné technické, organizačné, bezpečnostné a ďalšie opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladaniu.
 4. Timoty zabezpečilo, aby zamestnanci a iné osoby poverené na spracovanie údajov spracovávali údaje len v rozsahu a za účelom plnenia zmluvy a podľa právnych predpisov.
 5. Timoty sa zaväzuje na výzvu klienta opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť osobné údaje (v rámci funkcionalít služby).
 6. Timoty bude pri plnení povinností podľa nariadenia GDPR postupovať s odbornou starostlivosťou.
 7. Timoty smú do spracovania osobných údajov zapojiť ďalšieho spracovateľa, a to najmä poskytovateľa marketingových a IT služieb potrebných a aktuálne dostupných na trhu na účely údržby, prevádzky a vývoja Timoty produktov a služieb, ktorí spĺňajú normy stanovené Európskou úniou, a to bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia klienta.
 8. V prípade implementácie inej služby do Timoty produktu berie klient na vedomie a súhlasí s tým, že dáta bude spracovávať poskytovateľ takéhoto služby (tretia strana) podľa svojich prevádzkových podmienok.
 9. V prípade ukončenia poskytovania Timoty služby, v ktorej sú osobné údaje umiestnené, Timoty prestane osobné údaje aktívne spracovávať a najneskôr po 90 dňoch vymaže existujúce (zálohovacie) kópie, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ich ponechanie (napríklad z dôvodu trestného konania a pod.)
 10. Timoty sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o údajoch, najmä ich nesmie zverejňovať, šíriť, alebo odovzdávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom pomere alebo iným oprávneným osobám. Timoty zabezpečí, aby aj jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Timoty trvá aj po skončení našej spolupráce.
 11. Timoty vám poskytne možnosť primeraného auditu na doloženie toho, že spĺňa svoje povinnosti týkajúce sa spracovania. V takom prípade je potrebné dohodnúť termín auditu nemenej 30 dní vopred, audit nesmie zasahovať do prevádzky Timoty a náklady, ktoré sú s auditom spojené, hradí klient.
 12. Timoty je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to aj po skončení našej spolupráce.
crossmenu